Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Quỳ Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1767 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 881 49.9%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 301 17%
Số người nhiễm HIV còn sống 580 32.8%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 5 0.3%