Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Quỳ Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1769 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 882 49.9%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 303 17.1%
Số người nhiễm HIV còn sống 579 32.7%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 5 0.3%