Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Quế Phong - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1913 100%
Nam 1514 79.1%
Nữ 399 20.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1913 100%
<15 44 2.3%
15 – 24 85 4.4%
25 - 34 962 50.3%
35 – 44 587 30.7%
>45 235 12.3%