Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Quế Phong - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 3809 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 1902 49.9%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 571 15%
Số người nhiễm HIV còn sống 1331 34.9%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 5 0.2%