Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Quế Phong - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1902 100%
Nam 1507 79.2%
Nữ 395 20.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1902 100%
<15 44 2.3%
15 – 24 83 4.4%
25 - 34 950 49.9%
35 – 44 589 31%
>45 236 12.4%