Báo cáo tổng hợp năm 2017

Huyện Nghĩa Đàn - Nhóm chỉ số Nguồn lực


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 7 100%
Ngân sách TW 2 28.6%
Ngân sách địa phương 2 28.6%
Ngân sách từ tài trợ/viện trợ, 2 28.6%
Nguồn khác 1 14.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 135 100%
Dự phòng và tiếp cận cộng đồng 45 33.3%
Xét nghiệm HIV 30 22.2%
Điều trị ARV 30 22.2%
Chương trình Methadone 20 14.8%
Theo dõi và đánh giá 10 7.5%