Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Nghĩa Đàn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 141 100%
Nam 89 63.1%
Nữ 52 36.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 141 100%
<15 5 3.5%
15 – 24 4 2.8%
25 - 34 43 30.5%
35 – 44 73 51.8%
>45 16 11.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 141 100%
Nghiện chích ma tuý 75 53.2%
Phụ nữ bán dâm 1 0.7%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 0 0%
Mẹ truyền cho con 5 3.5%
Tình dục khác giới 51 36.2%
Khác 9 6.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 141 100%
Hiện đang ở địa phương 107 75.9%
Đi làm ăn xa 13 9.2%
Đi trại 7 5%
Chuyển đi nơi khác 9 6.4%
Mất dấu 2 1.4%
Chưa xác định 3 2.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 141 100%
Chưa điều trị 15 10.6%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 117 83%
Bỏ trị 4 2.8%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 5 3.6%