Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Nghĩa Đàn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 212 100%
Nam 154 72.6%
Nữ 58 27.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 212 100%
<15 5 2.4%
15 – 24 4 1.9%
25 - 34 54 25.5%
35 – 44 110 51.9%
>45 39 18.3%