Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Nghi Lộc - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 130 100%
Nam 82 63.1%
Nữ 48 36.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 130 100%
<15 6 4.6%
15 – 24 3 2.3%
25 - 34 26 20%
35 – 44 70 53.8%
>45 25 19.3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 130 100%
Nghiện chích ma tuý 59 45.4%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 1 0.8%
Mẹ truyền cho con 8 6.2%
Khác 62 47.6%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 130 100%
Hiện đang ở địa phương 112 86.2%
Đi làm ăn xa 3 2.3%
Đi trại 9 6.9%
Chuyển đi nơi khác 5 3.8%
Mất dấu 0 0%
Chưa xác định 1 0.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 130 100%
Chưa điều trị 27 20.8%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 90 69.2%
Bỏ trị 4 3.1%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 9 6.9%