Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Nghi Lộc - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 56 100%
Nam 45 80.4%
Nữ 11 19.6%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 56 100%
<15 0 0%
15 – 24 1 1.8%
25 - 34 3 5.4%
35 – 44 34 60.7%
>45 18 32.1%