Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Nghi Lộc - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 372 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 186 50%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 56 15.1%
Số người nhiễm HIV còn sống 130 34.9%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 0 0%