Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Nghi Lộc - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 375 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 187 49.9%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 56 14.9%
Số người nhiễm HIV còn sống 131 34.9%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 1 0.3%