Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Nghi Lộc - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 186 100%
Nam 127 68.3%
Nữ 59 31.7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 186 100%
<15 6 3.2%
15 – 24 4 2.2%
25 - 34 29 15.6%
35 – 44 104 55.9%
>45 43 23.1%