Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Nam Đàn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 173 100%
Nam 127 73.4%
Nữ 46 26.6%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 173 100%
<15 3 1.7%
15 – 24 4 2.3%
25 - 34 36 20.8%
35 – 44 76 43.9%
>45 54 31.3%