Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Nam Đàn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 94 100%
Nam 61 64.9%
Nữ 33 35.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 94 100%
<15 2 2.1%
15 – 24 3 3.2%
25 - 34 30 31.9%
35 – 44 38 40.4%
>45 21 22.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 94 100%
Nghiện chích ma tuý 49 52.1%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 1 1.1%
Mẹ truyền cho con 2 2.1%
Khác 42 44.7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 94 100%
Hiện đang ở địa phương 73 77.7%
Đi làm ăn xa 7 7.4%
Đi trại 6 6.4%
Chuyển đi nơi khác 8 8.5%
Mất dấu 0 0%
Chưa xác định 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 94 100%
Chưa điều trị 12 12.8%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 76 80.9%
Bỏ trị 3 3.2%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 3 3.1%