Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Nam Đàn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 74 100%
Nam 62 83.8%
Nữ 12 16.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 74 100%
<15 1 1.4%
15 – 24 0 0%
25 - 34 3 4.1%
35 – 44 37 50%
>45 33 44.5%