Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Nam Đàn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 339 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 169 49.9%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 74 21.8%
Số người nhiễm HIV còn sống 95 28%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 1 0.3%