Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Nam Đàn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 336 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 168 50%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 74 22%
Số người nhiễm HIV còn sống 94 28%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 0 0%