Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Nam Đàn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 168 100%
Nam 123 73.2%
Nữ 45 26.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 168 100%
<15 3 1.8%
15 – 24 3 1.8%
25 - 34 33 19.6%
35 – 44 75 44.6%
>45 54 32.2%