Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Kỳ Sơn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 57 100%
Nam 33 57.9%
Nữ 24 42.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 57 100%
<15 0 0%
15 – 24 4 7%
25 - 34 16 28.1%
35 – 44 30 52.6%
>45 7 12.3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 57 100%
Nghiện chích ma tuý 26 45.6%
Phụ nữ bán dâm 1 1.8%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 3 5.3%
Mẹ truyền cho con 0 0%
Tình dục khác giới 23 40.4%
Khác 4 6.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 57 100%
Hiện đang ở địa phương 47 82.5%
Đi làm ăn xa 2 3.5%
Đi trại 5 8.8%
Chuyển đi nơi khác 1 1.8%
Mất dấu 0 0%
Chưa xác định 2 3.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 57 100%
Chưa điều trị 9 15.8%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 41 71.9%
Bỏ trị 6 10.5%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 1 1.8%