Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Kỳ Sơn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 43 100%
Nam 34 79.1%
Nữ 9 20.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 43 100%
<15 0 0%
15 – 24 0 0%
25 - 34 6 14%
35 – 44 27 62.8%
>45 10 23.2%