Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Kỳ Sơn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 200 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 100 50%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 43 21.5%
Số người nhiễm HIV còn sống 57 28.5%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 0 0%