Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Huyện Kỳ Sơn - Nhóm chỉ số Chăm sóc và điều trị


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 3 100%
Phác đồ bậc 1 3 100%
Phác đồ bậc 2 0 0%