Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Hưng Nguyên - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 185 100%
Nam 142 76.8%
Nữ 43 23.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 185 100%
<15 4 2.2%
15 – 24 3 1.6%
25 - 34 38 20.5%
35 – 44 97 52.4%
>45 43 23.3%