Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Hưng Nguyên - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 104 100%
Nam 72 69.2%
Nữ 32 30.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 104 100%
<15 3 2.9%
15 – 24 1 1%
25 - 34 24 23.1%
35 – 44 54 51.9%
>45 22 21.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 104 100%
Nghiện chích ma tuý 54 51.9%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 1 1%
Mẹ truyền cho con 4 3.8%
Khác 45 43.3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 104 100%
Hiện đang ở địa phương 82 78.8%
Đi làm ăn xa 7 6.7%
Đi trại 9 8.7%
Chuyển đi nơi khác 6 5.8%
Mất dấu 0 0%
Chưa xác định 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 104 100%
Chưa điều trị 19 18.3%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 79 76%
Bỏ trị 3 2.9%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 3 2.8%