Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Hưng Nguyên - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 106 100%
Nam 74 69.8%
Nữ 32 30.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 106 100%
<15 4 3.8%
15 – 24 1 0.9%
25 - 34 24 22.6%
35 – 44 55 51.9%
>45 22 20.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 106 100%
Nghiện chích ma tuý 55 51.9%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 1 0.9%
Mẹ truyền cho con 5 4.7%
Tình dục khác giới 35 33%
Khác 10 9.5%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 106 100%
Hiện đang ở địa phương 84 79.2%
Đi làm ăn xa 7 6.6%
Đi trại 9 8.5%
Chuyển đi nơi khác 6 5.7%
Mất dấu 0 0%
Chưa xác định 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 106 100%
Chưa điều trị 19 17.9%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 81 76.4%
Bỏ trị 3 2.8%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 3 2.9%