Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Hưng Nguyên - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 71 100%
Nam 61 85.9%
Nữ 10 14.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 71 100%
<15 0 0%
15 – 24 2 2.8%
25 - 34 8 11.3%
35 – 44 40 56.3%
>45 21 29.6%