Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Hưng Nguyên - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 175 100%
Nam 133 76%
Nữ 42 24%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 175 100%
<15 3 1.7%
15 – 24 3 1.7%
25 - 34 32 18.3%
35 – 44 94 53.7%
>45 43 24.6%