Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Hưng Nguyên - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 353 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 175 49.6%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 71 20.1%
Số người nhiễm HIV còn sống 104 29.5%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 3 0.8%