Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Hưng Nguyên - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 358 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 177 49.4%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 71 19.8%
Số người nhiễm HIV còn sống 106 29.6%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 4 1.2%