Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Đô Lương - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 402 100%
Nam 326 81.1%
Nữ 76 18.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 402 100%
<15 7 1.7%
15 – 24 2 0.5%
25 - 34 54 13.4%
35 – 44 243 60.4%
>45 96 24%