Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Đô Lương - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 185 100%
Nam 130 70.3%
Nữ 55 29.7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 185 100%
<15 5 2.7%
15 – 24 1 0.5%
25 - 34 34 18.4%
35 – 44 113 61.1%
>45 32 17.3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 185 100%
Nghiện chích ma tuý 109 58.9%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 1 0.5%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 7 3.8%
Mẹ truyền cho con 6 3.2%
Khác 62 33.6%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 185 100%
Hiện đang ở địa phương 132 71.4%
Đi làm ăn xa 25 13.5%
Đi trại 20 10.8%
Chuyển đi nơi khác 6 3.2%
Mất dấu 0 0%
Chưa xác định 2 1.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 185 100%
Chưa điều trị 35 18.9%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 145 78.4%
Bỏ trị 4 2.2%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 1 0.5%