Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Đô Lương - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 186 100%
Nam 131 70.4%
Nữ 55 29.6%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 186 100%
<15 6 3.2%
15 – 24 1 0.5%
25 - 34 34 18.3%
35 – 44 113 60.8%
>45 32 17.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 186 100%
Nghiện chích ma tuý 109 58.6%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 1 0.5%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 7 3.8%
Mẹ truyền cho con 7 3.8%
Tình dục khác giới 43 23.1%
Khác 19 10.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 186 100%
Hiện đang ở địa phương 133 71.5%
Đi làm ăn xa 25 13.4%
Đi trại 20 10.8%
Chuyển đi nơi khác 6 3.2%
Mất dấu 0 0%
Chưa xác định 2 1.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 186 100%
Chưa điều trị 35 18.8%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 146 78.5%
Bỏ trị 4 2.2%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 1 0.5%