Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Đô Lương - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 211 100%
Nam 194 91.9%
Nữ 17 8.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 211 100%
<15 1 0.5%
15 – 24 1 0.5%
25 - 34 17 8.1%
35 – 44 127 60.2%
>45 65 30.7%