Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Đô Lương - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 795 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 397 49.9%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 211 26.5%
Số người nhiễm HIV còn sống 186 23.4%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 1 0.2%