Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Đô Lương - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 792 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 396 50%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 211 26.6%
Số người nhiễm HIV còn sống 185 23.4%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 0 0%