Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Đô Lương - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 396 100%
Nam 324 81.8%
Nữ 72 18.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 396 100%
<15 6 1.5%
15 – 24 2 0.5%
25 - 34 51 12.9%
35 – 44 240 60.6%
>45 97 24.5%