Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Diễn Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 521 100%
Nam 397 76.2%
Nữ 124 23.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 521 100%
<15 14 2.7%
15 – 24 7 1.3%
25 - 34 92 17.7%
35 – 44 282 54.1%
>45 126 24.2%