Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Diễn Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 8 100%
Nam 5 62.5%
Nữ 3 37.5%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 8 100%
<15 1 12.5%
15 – 24 0 0%
25 - 34 3 37.5%
35 – 44 4 50%
>45 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 8 100%
Nghiện chích ma tuý 2 25%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 0 0%
Mẹ truyền cho con 1 12.5%
Tình dục khác giới 5 62.5%
Khác 0 0%