Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Diễn Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 335 100%
Nam 235 70.1%
Nữ 100 29.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 335 100%
<15 13 3.9%
15 – 24 6 1.8%
25 - 34 72 21.5%
35 – 44 175 52.2%
>45 69 20.6%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 335 100%
Nghiện chích ma tuý 189 56.4%
Phụ nữ bán dâm 1 0.3%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 0 0%
Mẹ truyền cho con 15 4.5%
Tình dục khác giới 120 35.8%
Khác 10 3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 335 100%
Hiện đang ở địa phương 277 82.7%
Đi làm ăn xa 11 3.3%
Đi trại 13 3.9%
Chuyển đi nơi khác 16 4.8%
Mất dấu 13 3.9%
Chưa xác định 5 1.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 335 100%
Chưa điều trị 53 15.8%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 264 78.8%
Bỏ trị 4 1.2%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 14 4.2%