Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Diễn Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 333 100%
Nam 233 70%
Nữ 100 30%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 333 100%
<15 13 3.9%
15 – 24 6 1.8%
25 - 34 72 21.6%
35 – 44 173 52%
>45 69 20.7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 333 100%
Nghiện chích ma tuý 189 56.8%
Phụ nữ bán dâm 1 0.3%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 0 0%
Mẹ truyền cho con 15 4.5%
Khác 128 38.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 333 100%
Hiện đang ở địa phương 275 82.6%
Đi làm ăn xa 12 3.6%
Đi trại 14 4.2%
Chuyển đi nơi khác 14 4.2%
Mất dấu 13 3.9%
Chưa xác định 5 1.5%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 333 100%
Chưa điều trị 53 15.9%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 263 79%
Bỏ trị 4 1.2%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 13 3.9%