Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Diễn Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 171 100%
Nam 155 90.6%
Nữ 16 9.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 171 100%
<15 0 0%
15 – 24 0 0%
25 - 34 16 9.4%
35 – 44 99 57.9%
>45 56 32.7%