Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Diễn Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 174 100%
Nam 156 89.7%
Nữ 18 10.3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 174 100%
<15 1 0.6%
15 – 24 0 0%
25 - 34 16 9.2%
35 – 44 101 58%
>45 56 32.2%