Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Diễn Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1011 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 504 49.9%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 171 16.9%
Số người nhiễm HIV còn sống 333 32.9%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 3 0.3%