Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Diễn Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1026 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 509 49.6%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 174 17%
Số người nhiễm HIV còn sống 335 32.7%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 8 0.7%