Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Diễn Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 504 100%
Nam 388 77%
Nữ 116 23%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 504 100%
<15 13 2.6%
15 – 24 6 1.2%
25 - 34 88 17.5%
35 – 44 272 54%
>45 125 24.7%