Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Con Cuông - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 295 100%
Nam 219 74.2%
Nữ 76 25.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 295 100%
<15 3 1%
15 – 24 9 3.1%
25 - 34 45 15.3%
35 – 44 159 53.9%
>45 79 26.7%