Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Con Cuông - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 5 100%
Nam 5 100%
Nữ 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 5 100%
<15 0 0%
15 – 24 0 0%
25 - 34 2 40%
35 – 44 3 60%
>45 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 5 100%
Chưa điều trị 0 0%
Đang điều trị 2 40%
Khác (Bỏ trị; Chuyển đi) 3 60%