Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Con Cuông - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 2 100%
Nam 2 100%
Nữ 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 2 100%
<15 0 0%
15 – 24 0 0%
25 - 34 0 0%
35 – 44 2 100%
>45 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 2 100%
Nghiện chích ma tuý 2 100%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 0 0%
Mẹ truyền cho con 0 0%
Tình dục khác giới 0 0%
Khác 0 0%