Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Con Cuông - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 136 100%
Nam 84 61.8%
Nữ 52 38.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 136 100%
<15 3 2.2%
15 – 24 8 5.9%
25 - 34 37 27.2%
35 – 44 65 47.8%
>45 23 16.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 136 100%
Nghiện chích ma tuý 73 53.7%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 13 9.6%
Mẹ truyền cho con 6 4.4%
Tình dục khác giới 39 28.7%
Khác 5 3.6%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 136 100%
Hiện đang ở địa phương 99 72.8%
Đi làm ăn xa 20 14.7%
Đi trại 7 5.1%
Chuyển đi nơi khác 9 6.6%
Mất dấu 1 0.7%
Chưa xác định 0 0.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 136 100%
Chưa điều trị 8 5.9%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 120 88.2%
Bỏ trị 7 5.1%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 1 0.8%