Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Huyện Con Cuông - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 155 100%
Nam 131 84.5%
Nữ 24 15.5%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 155 100%
<15 0 0%
15 – 24 1 0.6%
25 - 34 6 3.9%
35 – 44 92 59.4%
>45 56 36.1%