Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Con Cuông - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 159 100%
Nam 135 84.9%
Nữ 24 15.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 159 100%
<15 0 0%
15 – 24 1 0.6%
25 - 34 8 5%
35 – 44 94 59.1%
>45 56 35.3%