Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Huyện Con Cuông - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 582 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 291 50%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 155 26.6%
Số người nhiễm HIV còn sống 136 23.4%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 0 0%