Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Con Cuông - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 4 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 0%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 0%
Số người nhiễm HIV còn sống 0%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 4 100%