Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Con Cuông - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1188 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 590 49.7%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 318 26.8%
Số người nhiễm HIV còn sống 272 22.9%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 8 0.6%