Báo cáo tổng hợp năm 1997

Huyện Anh Sơn - Nhóm chỉ số Dịch tễ