Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Huyện Anh Sơn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 24 100%
Nam 19 79.2%
Nữ 5 20.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 24 100%
<15 0 0%
15 – 24 0 0%
25 - 34 2 8.3%
35 – 44 16 66.7%
>45 6 25%