Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Huyện Anh Sơn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 167 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 83 49.7%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 24 14.4%
Số người nhiễm HIV còn sống 59 35.3%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 1 0.6%